ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Working Paper
Economia Política
Ramón Barberán, Núria Bosch, Antoni Castells, Marta Espasa

2000/06: The Redistributive Power of the Central Government Budget

Aquest treball analitza el poder redistributiu del pressupost del govern central espanyol per disminuir les disparitats regionals de renda per càpita en el període 1991-1996. Primerament, fa un breu resum dels treballs empírics més rellevants realitzats sobre aquesta temàtica, analitzant la seva metodologia i resultats. Segonament, estima el poder redistributiu de les polítiques pressupostàries del govern central espanyol. El seu principal interès està en el fet de que la base de dades utilitzada permet analitzar l’efecte redistributiu de les principals categories d’ingressos i despeses, a diferència del que fan la majoria d’estudis realitzats que limiten les categories de despesa al cas de les transferències. Els resultats obtinguts estan en la línia dels d’altres estudis. El poder redistributiu del govern central se situa entorn al 40%, essent les despeses molt més redistributives que els ingressos, a excepció de l’impost sobre la renda de les persones físiques.Download PDF