ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Economia Política
Polítiques supranacionals per superar la crisi

IEB Report 4/2015

L’any 2007 les economies europees van rebre un cop molt fort amb la crisi econòmica i financera, la coneguda com a Gran Recessió. Certament, la severitat d’aquesta sacsejada econòmica ha estat enorme i, en part, inesperada. La crisi financera, causada per una acumulació de desequilibris financers, es va traduir després en una crisi del deute sobirà a Europa: es va crear una situació en què el deute públic de certs països europeus va assolir nivells clarament insostenibles i els diferencials de rendiment es van ampliar ràpidament. Aquests esdeveniments van agafar desprevinguda una Unió Europea que, per primera vegada, experimentava les conseqüències directes de les imperfeccions de la integració europea acumulades en les dècades precedents. Amb unes circumstàncies que exigien respostes ràpides, la reacció d’Europa va ser lenta, frenada per les deficiències institucionals.Download PDF