es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

L’informe Lagares no clarifica l’impacte redistributiu de la reforma fiscal, segons l’IEB

Els investigadors de l’Institut José María Duran i Alejandro Esteller han analitzat l’informe Lagares sobre reforma fiscal i han arribat a la conclusió que al document “no queda clar l’impacte redistributiu de la reforma”. Consideren que l’estudi de la comissió d’experts designada pel Ministeri d’Hisenda dóna prioritat a respectar els compromisos de consolidació pressupostària adquirits per l’Estat espanyol i a assolir un sistema fiscal favorable al creixement econòmic.
 
L’alternativa que planteja l’IEB passa per aplicar una major transparència i claredat a la fiscalitat, revisar l’IVA, l’IRPF, l’impost de societats i l’impost sobre successions, així com eliminar l’impost sobre el patrimoni. Segons Duran i Esteller, “la transició ha de ser gradual, però els beneficis a llarg termini per a l’economia i pel conjunt de la ciutadania seran més grans que el cost de transició”.
 
José María Duran i Alejandro Esteller són els autors del llibre electrònic “Por una verdadera reforma fiscal”, publicat per Ariel Economía a final de març de 2014. El llibre inclou les 10 mesures que ha de contemplar una reforma fiscal a Espanya per assolir un sistema de recaptació més just, simple i eficient. Al decàleg s’hi han adherit 50 experts de tot l’Estat, entre acadèmics i ex responsables d’administració pública, que garanteixen pluralitat d’enfocament ideològic i representativitat geogràfica. A més, Duran i Esteller van impulsar l’any 2011 la creació del web Fòrum fiscal IEB, concebut com un espai de discussió i proposta d’accions.
 
En la seva anàlisi de l’informe Lagares, els investigadors destaquen 6 aspectes positius i 6 de negatius:
 
6 reformes positives de l’informe Lagares

1/ Es millora la neutralitat en el tractament de l’estalvi i s’estableix un impost clarament dual, en el que totes les rendes i guanys del capital s’afegeixen a la base de l’estalvi i es compensen entre si. S’imputa una renda per l’ús de l’habitatge habitual i s’amplia el tractament favorable donat als plans de pensions a altres modalitats d’estalvi.
2/ S’elimina el sistema de mòduls previst per determinar el rendiment de petites activitats econòmiques i l’equivalent règim especial a l’IVA pel seu efecte negatiu sobre el frau fiscal.
3/ S’eliminen les deduccions per incentivar determinades activitats en l’impost sobre societats perquè l’efectivitat per aconseguir els objectius pretesos és dubtosa.
4/ S’elimina el règim d’empreses de dimensió reduïda, que desincentiva el seu creixement.
5/ Es millora la competitivitat de les empreses espanyoles mitjançant la reducció de les cotitzacions socials i l’augment de la recaptació de l’IVA.
6/ S’elimina l’impost sobre el patrimoni perquè no és eficaç per aconseguir una distribució més equitativa de la càrrega fiscal. I es manté l’impost sobre successions mitjançant una harmonització amb uns tipus impositius sensiblement més reduïts, que evitin les diferències en la imposició efectiva que es produeixen actualment.
 
6 aspectes negatius de l’informe Lagares
 
1/ Es graven els rendiments i plusvàlues purament monetàries, tant en l’IRPF com en societats. No es proposa cap sistema per evitar gravar rendes que no incrementin la capacitat de pagament.
2/ No es permet que les societats es puguin deduir el cost d’oportunitat del finançament propi, eliminant així el biaix a favor de l’endeutament.
3/ No s’analitza ni es planteja reformar impostos locals com ara l’IAE o la coneguda com "plusvàlua municipal". La configuració actual en tots dos impostos és injusta i ineficient.
4/ No es preveu cap règim alternatiu al simplificat que faciliti el compliment de l’IVA per part de les petites empreses.
5/ En la lluita contra el frau fiscal, no s’advoca per una reorganització i major autonomia de l’administració tributària que asseguri el seu funcionament d’acord amb criteris tècnics, ni tampoc per un model d’administració més cooperatiu.
6/ En un país fortament descentralitzat, es troben a faltar propostes que permetin millorar la responsabilitat fiscal de les comunitats autònomes i de la corresponent rendició de comptes davant dels seus ciutadans.