ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Altres
Sequera: escassetat i gestió de l’aigua disponible

IEB Report 1/2024: Sequera: escassetat i gestió de l’aigua disponible

La sequera és un període extens de temps en el qual un territori pateix una deficiència en el subministrament d’aigua. Normalment, n’és la causa principal la poca continuïtat de les precipitacions pluvials (sequera meteorològica), que pot comportar, de forma diferida en el temps, una insuficiència dels recursos hídrics (sequera hidrològica) necessaris per abastar la demanda existent. El “volum emmagatzemat als embassaments superficials” o les “aportacions fluvials a les estacions d’aforament” són alguns dels indicadors més explícits que recullen l’estat hidrològic a través dels diferents punts de control establerts al llarg del territori.Download PDF