es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Presentació IEB

 

Qui som? 

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) és un centre de recerca en Economia que té com a objectius fomentar i divulgar la investigació en economia, així com contribuir al debat i a les presses de les decisions de política econòmica. 
 
Creat l’any 2001 en el si de la Universitat de Barcelona i reconegut per la Generalitat de Catalunya, l’IEB va rebre un important impuls l’any 2008 amb la constitució de la Fundació IEB (participada per Abertis, Applus, Gas Natural Fenosa, La Caixa, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona, i a la que des de 2014 s’ha incorporat també la Universitat de Barcelona). També acull la Càtedra de Federalisme Fiscal de la UB (que compta amb la col•laboració de l’Instituto de Estudios Fiscales), la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB (finançada per la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental) i la Càtedra UB Smart Cities (creada per la Universitat de Barcelona).
 
Durant el període 2007-2013 el nombre de membres de l’IEB s’ha pràcticament duplicat, arribant en l’actualitat a està integrat per més de 60 persones, entre investigadors i doctorands. La recerca dels seus membres es centra principalment en les àrees del federalisme fiscal i l’economia pública; l’economia urbana i la innovació; l’economia del transport i les infraestructures; l’analisi dels sistemes fiscals i la sostenibilitat energética.
 
La recerca realitzada es publica principalment a revistes acadèmiques especialitzades i de referència internacional en els respectius àmbits. De fet, el nombre del publicacions científiques durant el període 2007-2013 ha augmentat gairebé un 600%, primant a més les revistes amb major impacte. La recerca també es presenta a congressos, seminaris i workshops, i gaudeix sovint del recolzament de projectes competitius nacionals i internacionals.
Amb la finalitat de fomentar i donar a conèixer la recerca, l’IEB publica una sèrie pròpia de documents de treball, publica periòdicament els IEB Report i l’Informe IEB sobre federalisme fiscal i finances públiques, així com altres publicacions la Newsletter o les Info IEB. Igualment, l’institut organitza un important número d’activitats, tant de caire pròpiament de recerca (com seminaris, workshops, escoles d’estiu, etc.) com de caire més divulgatiu (simposis, conferències, jornades, etc.).
 
Gràcies a l’excel•lència investigadora i la col•laboració entre universitat, sector públic i empresa, l’IEB ha esdevingut un centre de recerca de referència amb vocació internacional.
 

 

Què fem? 

• El Programa de Recerca en Federalisme Fiscal promou la investigació sobre les finances públiques en sistemes de govern multinivell (estatal, regional, local, etc.) i el debat sobre el finançament local, autonòmic, etc. La recerca engloba temes com els efectes de la descentralització dels serveis públics, l’assignació de determinats impostos a nivell subcentral, o els efectes de les transferències intergovernamentals. Aquest programa inclou la Càtedra UB de Federalisme Fiscal.
 
• El Programa de Recerca en Ciutats promou la investigació en economia regional i urbana, centrant l’anàlisi en el paper de les ciutats com a motor de prosperitat. S’analitzen els determinants del creixement de les ciutats, les economies d’aglomeració, el funcionament dels mercats de treball locals i el disseny de les polítiques públiques per donar les respostes adequades als problemes actuals de les ciutats.  Aquest programa inclou la Càtedra UB Smart Cities. .
 
• El Programa de Recerca en Infraestructures i Transport promou la investigació en aquest àmbit des d’un punt de vista econòmic, amb la finalitat de generar coneixement que sigui útil a la societat i pugui orientar les polítiques públiques. Se centra en aspectes com els efectes de les inversions en infraestructures i les polítiques de transports sobre el creixement econòmic i l’entorn; alhora que s’estudia l’impacte de les polítiques de distribució regional, regulació i competència en el sector del transport, així com els costos de les infraestructures per als usuaris.
 
• El Programa de Recerca en Anàlisi de Sistemes Impositius promou la investigació en l’àmbit de la imposició, analitzant quins són els efectes dels impostos, com es poden configurar de la millor manera i com incideix la correcta administració en els seus efectes finals. El programa posa especial èmfasi en la recerca empírica i l’anàlisi del sistema fiscal espanyol, per generar un coneixement útil pel conjunt de la societat.
 
• El Programa de Recerca en Capital Humà promou la recerca relacionada amb l’educació i la formació dels individus i l’anàlisi dels sistemes i polítiques educatives des d’una perspectiva econòmica. Entre altres temes s’analitzen les polítiques d’educació i de formació, els sistemes educatius universitari i no universitari, l’educació i el creixement econòmic, els efectes no monetaris de l’educació i les avaluacions internacionals de competències de població jove (TREPITJA) i població adulta (PIAAC).
 
A més, l’IEB acull la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB que promou la investigació en la producció, el subministrament i l’ús de l’energia necessària per mantenir el desenvolupament i benestar socials, amb un èmfasi especial en els aspectes econòmics, mediambientals i socials.
 
La recerca de l’IEB cobreix també altres àrees de l’Economia, com la innovació, l’economia pública, el mercat de treball, l’estat del benestar i el sistema financer.
 
També es realitzen estudis econòmics, per encàrrec principalment d’institucions, i es participa en projectes europeus, col•laborant amb altres centres de diferents universitats del continent. L’IEB ha realitzat estudis per a institucions com l’OCDE, la Comissió Europea, el Ministeri d’Economia i Competitivitat o la Generalitat de Catalunya.