es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha reunit els majors experts a nivell mundial en els temes relacionats amb l’economia urbana i regional

El Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha reunido a los mayores expertos a nivel mundial en los temas relacionados con la economía urbana y regional

Les seves línies d’investigació se centren en economia política, economia pública, teoria microeconòmica, economia geogràfica i economia urbana i regional Amedeo Piolatto i Rafael González Val s’han incorporat, respectivament, als programes d’investigació en Federalisme Fiscal i Ciutats i Innovació, després d’aconseguir les places convocades per l’Institut per a investigadors post-doc. Ambdues places tenen una durada…

Sus líneas de investigación se centran en economía política, economía pública, teoría microeconómica, economía geográfica y economía urbana y regional Amedeo Piolatto y Rafael González Val se han incorporado, respectivamente, a los programas de investigación en Federalismo Fiscal y Ciudades e Innovación, después de conseguir las plazas convocadas por el Institut para investigadores post-doc. Ambas…

L’escola s’ha centrat en l’economia de l’educació i en el federalisme fiscal, i ha comptat amb ponents de referència a nivell internacional

La escuela se ha centrado en la economía de la educación y en federalismo fiscal, y ha contado con ponentes de referencia a nivel internacional