es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Acto: Otros

Forum IEB 2014

Inicio: abril 02, 2014 Final: abril 09, 2014

Col·legi d'Economistes de Catalunya. Pl. Gal·la Placídia, 32 - 08006 Barcelona

Presentación

1. L’economia espanyola està sortint de la recessió. Impulsada per la demanda externa, l’economia espanyola tornarà a registrar taxes de creixement positives l’any 2014 (0,7% segons el Ministeri d’Economia i Competitivitat i 0,2% segons el Fons Monetari Internacional). Malauradament, deixar enrere la recessió no vol dir sortir de la crisi. De fet, tots els experts coincideixen en assenyalar que l’economia espanyola assolirà en els propers anys taxes de creixement molt reduïdes, dificultant així la creació d’ocupació i la conseqüent reducció de l’atur.

2. La recuperació de l’activitat no està garantida. El dinamisme que malgrat tot han mantingut els països emergents, la recuperació de l’economia nord-americana i la moderació dels costos salarials han impulsat el creixement de les exportacions espanyoles en el darrer any. No està però clar que els esmentats factors, especialment els dos primers, continuïn impulsant les vendes de les empreses espanyoles en els propers anys. El manteniment d’elevats nivells d’atur, la falta de crèdit i la necessitat d’equilibrar els comptes públiques dificultaran per la seva banda la recuperació de la demanda interna.

3. Per consolidar la sortida de la recessió i iniciar una etapa de recuperació del creixement es necessiten mesures tant a nivell europeu com espanyol.

 

a) Mitigar la fragmentació financera. Les mesures, preses o anunciades, pel BCE la segona meitat de l’any 2012 han permès reduir sensiblement les tensions financeres en els mercats internacionals. El grau de fragmentació financera que presenta l’Eurozona en aquest moments és, tanmateix, molt elevat i, és important destacar-ho, impropi d’una unió monetària. La unió bancària resoldria evidentment el problema. Ateses però les seves implicacions fiscals serà difícil, per no dir impossible, assolir un acord a curt termini, i sembla doncs arribat el moment d’acceptar que els avenços seran limitats, i a vegades inconsistents. Per posar un exemple concret: té sentit encomanar al BCE les tasques de supervisió del sistema bancari sense donar-li poders per decidir que es fa amb les entitats insolvents ?

b) Prosseguir amb las reformes estructurals. Voluntària o obligades pels seus socis europeus, les autoritats espanyoles han impulsat en els darrers anys algunes reformes estructurals. Per posar un exemple prou important, ja que condiciona la oferta de crèdit, s’ha reestructurat de dalt a baix el sistema financer. S’ha reformat el marc laboral i s’han pres també mesures encaminades a garantir la sostenibilitat a mig termini de las finances públiques.

 

Per sortir de la crisi cal continuar reformant aspectes claus del marc institucional espanyol que incideixen en la competitivitat de l’economia espanyola com ara la fiscalitat i els costos energètics. Sembla també evident que és necessari una reforma en profunditat de les prestacions d’atur i de les polítiques actives d’ocupació.

Instituciones organizadoras

Institu d'Economia de Barcelona logotipo Universitat de Barcelona logotipo