ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Reptes del model de transport d’electricitat

Info IEB Número 9, Juny 2011

El segment del transport de l’electricitat, unànimement considerat un monopoli natural, és un aspecte clau del bon funcionament de la liberalització del conjunt del sector elèctric. Un sector on les activitats competitives se centren en els segments de generació i comercialització, el nexe de la qual d’unió és precisament el transport. El transport d’electricitat en alta tensió agrupa un conjunt nombrós de funcions que són separables en dos grans blocs:Download PDF