ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Costos i beneficis de la centralitat i capitalitat dels grans municipis a Espanya

Info IEB Número 16, Febrer 2013

Els grans municipis espanyols s’enfronten a la problemàtica de tenir unes característiques molt diferents entre ells no reconegudes en el sistema de finançament. Així, l’anàlisi de la despesa i ingrés per càpita dels municipis majors de 75.000 habitants posa de manifest que no existeix una relació positiva entre la despesa o ingrés municipal i la grandària de la població. En canvi, sí s’evidencien impor tants diferències entre municipis amb igual població, la qual cosa fa pensar que hi ha altres factors que determinen les seves necessitats de despesa.Download PDF