ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Reformar el sistema fiscal per a (intentar) sortir de la crisi

Info IEB Número 15, Novembre 2012

El nostre sistema fiscal (SFE) té ja 35 anys. En concret, té el seu origen en la Llei 50/1977, de 14 de novembre de Mesures Urgents de Reforma Fiscal. Durant aquests 35 anys, Espanya ha sofert canvis importants. El país ha experimentat un notable procés de creixement econòmic, en part, gràcies a la nostra entrada al mercat únic europeu, avui Unió Econòmica i Monetària. A més, de manera paral·lela, hem passat d’una estructura d’Estat centralitzada a una descentralitzada, en la qual la meitat de la despesa pública la realitzen els governs autonòmics i locals. Però, no només ha estat el nostre país el que ha experimentat canvisDownload PDF