ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Altres

IEB Report 2/2018 – Turisme i gentrificació en ciutats globals

Hi ha un creixent debat a les grans ciutats sobre els possibles efectes negatius dels no residents –bé sigui com a
turistes bé com a compradors d’immobles- sobre el benestar dels ciutadans que hi viuen i hi treballen de forma permanent.
Es poden identificar tres grans tipus d’efectes.Download PDF