ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Polítiques Públiques
Els reptes de la pressupostació pública després de la gran crisi fiscal: línies de millora i reformes a afr...

IEB Report 3/2018 – Els reptes de la pressupostació pública

D’acord amb les dades econòmiques i fiscals més recents (FMI i CE 2018), les economies desenvolupades es caracteritzen per tenir uns elevats nivells d’endeutament, superiors al 100% del PIB en el seu conjunt, i a on més d’un terç té (al 2017) un deute superior al 85% del PIB, essent el triple de països que a l’any 2000. A més, tot i l’actual recuperació econòmica i una important correcció dels dèficits pressupostaris estructurals, a mitjà termini es preveu una lenta reducció (total de 5pp fins al 2023, segons FMI 2018), per la qual cosa la seva sostenibilitat corre un risc important. Per un altre costat, i dins d’aquest marc de restricció, les economies desenvolupades han de començar a fer front a les conseqüències derivades de l’envelliment poblacional (pensions, serveis sòcio-sanitaris, entre d’altres) i a canvis socials que reclamen més transparència en l’actuació pública per part de qui gestiona els recursos dels ciutadans.Download PDF