ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Polítiques Públiques
La reforma de les universitats

IEB Report 2/2021: La reforma de les universitats

Els sistemes universitaris dels països desenvolupats tenen una importància en les societats que els acullen que va molt més allà del seu pes específic. La contribució que fan en la formació de capital humà o en l’activitat de recerca i transferència són vectors que determinen, d’una manera molt rellevant, el desenvolupament de la societat del coneixement en aquests països. Espanya no és aliena a aquesta situació. Uns pocs indicadors són suficients per posar-ho de manifest.Download PDF