ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Economia Política
Harmonització fiscal a la UE

IEB Report 2/2015

Contrasta amb altres estructures federals l’escàs pes del pressupost de la Unió Europea (UE) —tan sols un 1 % del PIB dels països membres— i l’escassa autonomia per la banda de l’ingrés; el 80 % dels ingressos deriven d’una participació en l’impost sobre el valor afegit (IVA) i en la renda nacional bruta (RNB) de cada país. La primera característica porta inevitablement al fet que la política monetària hagi d’actuar com a mecanisme estabilitzador davant de pertorbacions asimètriques dels països membres de la UE, mentre que implícitament la segona fa que els agents econòmics —especialment les empreses amb presència en diversos països membres— hagin de fer front a diversos sistemes scals, amb els conseqüents costos de compliment scal, però també amb possibilitats d’arbitratge scal dins de la Unió, per exemple, a través dels anomenats «preus de transferència».Download PDF