ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Economia Política
Corrupció: magnitud, causes i conseqüències

IEB Report 1/2015

Avui dia, la corrupció és considerada per la societat espanyola com un dels principals problemes. Segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), un 50 % de la població considera que la corrupció i el frau són un dels tres principals problemes que hi ha.1 Només el supera l’atur, problema que identi ca el 80 % de la població enquestada. Des de l’inici de la dècada passada, durant el boom del mercat immobiliari, han estat nombrosos els escàndols de corrupció urbanística vinculats a polítics dels governs locals. L’esclat de la bombolla immobiliària l’any 2009 no va signi car la desaparició de la corrupció, sinó la sortida a la llum, no pas l’inici, d’altres tipus de corrupció, com ara la vinculada al nançament dels partits polítics.Download PDF