ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Working Paper
Economia Política
Leone Leonida, Daniel Montolio

2001/07: Convergence and Inter-Distributional Dynamics among the Spanish Provinces. A Non-parametric Density Estimation Approach

Aquest treball investiga la dinàmica del PIB per càpita per les províncies espanyoles pel període 1961-1997. Per evitar problemes relacionats amb les regressions de caire transversal i temporal, s’utilitza una aproximació no paramètrica per l’estimació de la distribució de la riquesa. L’objectiu principal es mostrar que les províncies espanyoles han tingut una dinàmica convergent durant els primers anys de la sèrie, però una dinàmica divergent en els darrers anys analitzats. Després d’un període de convergència durant els seixanta i part del setanta, es troba evidencia empírica a favor de convergència entre diferents grups de renda (polarització de la renda) durant els vuitanta, i una accentuació del procés de polarització de la riquesa entre províncies (clustering) i una incipient dinàmica divergència per l’últim període analitzat (1991-1997). Finalment, s’estudia la dinàmica inter-distribucional entre les províncies espanyoles, mostrant com aquestes han evolucionat dins la distribució de la renda en el període analitzat.Download PDF