ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Workshop on Economics of Taxation & Social Expenditure

June 4-5, 2019

2018/23: Wage differentials by bargaining regime in Spain (2002-2014). An analysis using matched employer-employee data

This research examines wage differentials associated to different collective bargaining regimes in Spain and their evolution over time based on matched employer-employee microdata. The primary objective is to analyse the wage differentials associated to the presence of a firm-level agreement and how they have evolved, taking into account the changes in the economic cycle and the recent labour reform of 2012. The second objective of the study is to examine the impact on wages of an absence of a collective agreement.

2018/22: Hit where it hurts – healthcare access and intimate partner violence

We exploit a change in the public healthcare entitlement of undocumented migrants in Spain to investigate the causal link between withdrawal of healthcare and changes in help-seeking behaviour of women experiencing intimate partner violence (IPV). We contribute to the new literature modelling domestic violence by taking a novel look at the role of human capital in decisions to seek help when in violent relationships. We use a difference-in-differences (DiD) methodology to compare the number of foreign applicants for protection orders before and after the reform using Spanish applicants as the counterfactual.

Info IEB Número 30, Desembre 2018

El rendiment dels estudiants, especialment a la universitat, és un fort condicionant de les decisions individuals i de les oportunitats futures en el mercat laboral. La més que demostrada desigualtat de gènere en els resultats laborals (vegeu Blau i Kahn, 2010 per a una revisió recent) posa de relleu la necessitat d’entendre els potencials determinants de les diferències de gènere en el rendiment acadèmic per tal de mitigar-los i promoure la igualtat de gènere en l’educació i, com a resultat, també en les oportunitats laborals.

2018/21: Gender differences under test pressure and their impact on academic performance: a quasi-experimental design

Student performance at university is a strong determinant of individual decisions and future outcomes, most notably labour opportunities. Although published studies have found gender differences in student performance in response to pressure, little is known about such differences when university students are exposed to test pressure. Based on field data, this study aims to examine gender differences in student academic performance in response to different levels of pressure when sitting multiple choice tests, a frequently employed exam format at university.

IEB Report 3/2018 – Els reptes de la pressupostació pública

D’acord amb les dades econòmiques i fiscals més recents (FMI i CE 2018), les economies desenvolupades es caracteritzen per tenir uns elevats nivells d’endeutament, superiors al 100% del PIB en el seu conjunt, i a on més d’un terç té (al 2017) un deute superior al 85% del PIB, essent el triple de països que a l’any 2000. A més, tot i l’actual recuperació econòmica i una important correcció dels dèficits pressupostaris estructurals, a mitjà termini es preveu una lenta reducció (total de 5pp fins al 2023, segons FMI 2018), per la qual cosa la seva sostenibilitat corre un risc important. Per un altre costat, i dins d’aquest marc de restricció, les economies desenvolupades han de començar a fer front a les conseqüències derivades de l’envelliment poblacional (pensions, serveis sòcio-sanitaris, entre d’altres) i a canvis socials que reclamen més transparència en l’actuació pública per part de qui gestiona els recursos dels ciutadans.